Inezka

30 tekstów – auto­rem jest Inez­ka.

I zno­wu da­je Ci ko­lejną szansę...
Mi­mo wszystko 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2018, 16:48

Te­raz nie ma ta­kich przy­jaźni jak dawniej
Wszyt­ko szyb­ko, w biegu
Raz Cie znają i dob­rze się ba­wią
A in­nym ra­zem ig­no­rują
Są za­fas­cy­nowa­ni zna­nymi niez­na­nymi
Na mo­ment aż nie po­jawią się nowi 

myśl • 19 stycznia 2018, 23:58

Do­tykając brzucha czułam
Two­je małe stópki
Twoją główkę

Miałam piękny sen 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2018, 15:02

po­noć Mnie kochasz , po­noć Ci za­leży, chcesz ze Mną żyć...
a co­raz częściej łza spływa po moich policzkach
wiedz, że mo­ja cier­pli­wość się skończy....
odejdę tak bez tłumaczeń, ale łzy przes­ta­na płynąć 

myśl • 24 lipca 2016, 20:39

STRYCH

Pus­to, cicho, zim­no,
smu­tek ogarnia...
mą duszę
me ciało
Ser­ce krzyczy: MAŁO!
Proszę przyjdź ten os­tatni raz
Wtulę w Two­je ra­miona mą twarz
...w miej­scu stanął czas...
Choć na chwi­le zos­tań tu
Abym mogła zmniej­szyć ból
A po­tem ODEJDŹ!
Zrób to szyb­ko i bez słowa...
Bym i ja mogła spo­koj­nie odejść po cichu...
....­....................­...................- wie­szając się na strychu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2015, 21:20

miałam te słowa na końcu języ­ka...Kocham Cię
mogłoby to nam pomóc zaufać, nab­rać jeszcze większej pewności...
ale zno­wu zniszczyłeś tą chwilę... o je­den ton za wy­soko!
i zaczy­nam się wahać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2014, 21:41

nie wys­tar­czy "zdo­być" kobiety
sztuką jest ją zat­rzy­mać przy so­bie- od­po­wied­nie ges­ty, słowa, czy­ny...a Ty chy­ba się za­pomi­nasz Two­je słowa bar­dzo ranią
a bliz­ny zostają... 

myśl • 27 czerwca 2014, 20:03

Być z Tobą w chwi­li gdy jes­tem z Innymi
Po­magać In­nym w jed­nej chwi­li po­magając Tobie
nie zdołam Was za­dowo­lić w jed­nej chwili

chcę zos­tać Sa­ma, chcę od­począć!!!
Nie pot­ra­fię być dla Was obojętna...
Nie każcie Mi WYBIERAĆ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2014, 21:19

Chce przy­pom­nieć so­bie stan za­kocha­nia: te spoj­rze­nia, po­całun­ki, do­tyk i drżenie głosu
ra­dość z każdej spędzo­nej ra­zem chwi­li
nie pozwólmy by ru­tyna zagłuszyła to wszytko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2014, 23:01

psst!
daj­my So­bie szanse 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 maja 2013, 21:17

Inezka

Inezka

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 kwietnia 2018, 16:48Inezka do­dał no­wy tek­st I zno­wu da­je Ci [...]

19 stycznia 2018, 23:58Inezka do­dał no­wy tek­st Teraz nie ma ta­kich [...]

2 stycznia 2018, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st Dotykając brzucha czułam Two­je małe [...]

2 stycznia 2018, 15:02Inezka do­dał no­wy tek­st Dotykając brzucha czułam Two­je małe [...]

25 stycznia 2015, 21:20Inezka do­dał no­wy tek­st STRYCH

8 grudnia 2014, 21:41Inezka do­dał no­wy tek­st miałam te słowa na [...]

27 czerwca 2014, 20:03Inezka do­dał no­wy tek­st nie wys­tar­czy zdo­być ko­biety sztuką [...]

2 czerwca 2014, 21:19Inezka do­dał no­wy tek­st Być z Tobą w [...]